Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bydgoski Dom Pogrzebowy ANGEL
  NIP 9670550115 z siedzibą w Bydgoszczy 85-790 przy ul. Rynek 4, zwany dalej: „Administratorem”. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem telefonicznie pod numerem 0048 668 214 497 oraz za pośrednictwem poczty e-mail:  pogrzebybdp@gmail.com.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest umowa pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji umowy przesłanej w formie elektronicznej, a następnie jej podpisanie w siedzibie lub oddziale Administratora i dla wykonania której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niepodanie ich spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.
 6. Dane osobowe przekazane mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych .
 8. Ma Pani/Pana prawo zażądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeśli nie zachodzą inne przesłanki prawne. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.